Dywidenda

Nosnibor137/bigstockphoto.com

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, przeznaczona do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom. Zysk netto jest tu rozumiany jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Kwota dywidendy zależy od rocznego wyniku finansowego spółki, czyli różnicy między jej przychodami a kosztami ich uzyskania. Jest jednak możliwa sytuacja, gdy spółka ponosi stratę w danym roku obrotowym, a mimo to wypłaca akcjonariuszom dywidendę. Jest tak wtedy, gdy uwzględnia się niepodzielone zyski z lat poprzednich oraz kwoty przeniesione z kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych. W innych sytuacjach, mimo że spółka odnotowała zysk w danym roku obrotowym, zdarza się brak dywidendy – np. gdy spółka musi przeznaczyć zysk na inny cel, taki jak utworzenie kapitału zapasowego.

W przypadku spółek akcyjnych o wysokości i terminie wypłaty dywidendy decyduje walne zgromadzenie, które jest najwyższym organem spółki. Natomiast w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyzję podejmuje zgromadzenie wspólników.

Aby można było wypłacić dywidendę, muszą być spełnione określone warunki:

  • zakończenie roku obrotowego – choć możliwa jest wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy;
  • sporządzenie sprawozdania finansowego, a jeśli dana jednostka jest zobowiązana do badania sprawozdań, również zbadanie przez biegłego rewidenta;
  • zatwierdzenie sprawozdania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników;
  • decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda jest zwykle wypłacana jako określona ilość gotówki przeliczana na każdą akcję, którą posiada inwestor. W Polsce od dywidend odprowadza się 19% podatku. Osoby fizyczne nie muszą deklarować dywidend samodzielnie – zajmuje się tym biuro maklerskie. Dywidenda, którą takie osoby otrzymują, jest od razu pomniejszona o należny podatek.

Co do zasady, dywidendę otrzymują akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Jednak walne zgromadzenie (o ile jest do tego upoważnione w statucie spółki) może określić inny dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy nazywany jest dniem dywidendy i nie należy go mylić z dniem wypłaty dywidendy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.