Jakie uprawnienia ma komornik, a jakie windykator?

Businessman with suitcase from all sides

Wiele osób uważa, że zawód komornika i windykatora są zawodami tożsamymi, nie jest to jednak prawda. Mimo iż zadaniem zarówno komornika jak i windykatora jest odzyskanie zaległych należności od dłużnika, to komornik ma w tym celu o wiele więcej narzędzi i uprawnień. Ponadto działa on pod nadzorem i w obrębie właściwego sądu rejonowego, a wszystkie podejmowane przez niego działania muszą być zgodne z przepisami i procedurą egzekucyjną. Dodatkowo do wszczęcia postępowania komorniczego niezbędne jest uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego, w przeciwieństwie do postępowania windykacyjnego, które jest pozasądową formą odzyskiwania wierzytelności.

Jeśli wierzyciel zdecyduje się wybrać drogę sądową, dochodzenie należności powinien zacząć od złożenia we właściwym sądzie powszechnym pozwu o zapłatę. Sąd po wydaniu wyroku i jego uprawomocnieniu, na wniosek powoda nada orzeczeniu tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel musi sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wraz z tytułem skierować go do właściwego komornika sądowego.

Jak działa komornik?

Komornik odtąd ma obowiązek dokonywać wszystkich czynności, o jakie wnioskuje wierzyciel, o ile mieszczą się w zakresie jego kompetencji i przepisów prawnych. Wśród nich jest wysyłanie zapytań do organów i instytucji państwowych, samorządowych i administracyjnych, a także do banków i firm, w tym pracodawcy, w celu ustalenia majątku dłużnika. Następnie komornik dokonuje zajęcia wskazanego składnika majątku do wysokości dochodzonej wierzytelności. Wszystkie podmioty, do których zostanie skierowane zapytanie lub zajęcie komornicze, mają obowiązek z komornikiem współpracować.

Ponadto komornikowi przysługuje uprawnienie do przeprowadzenia czynności w miejscu zamieszkania bądź w miejscu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, i zajęcia wszystkich składników majątku, co do których może być prowadzona egzekucja. Wśród bardziej uciążliwych czynności jakie komornik może dokonać jest również zajęcie i przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości dłużnika, i umieszczenie informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym w księdze wieczystej. Postępowanie takie wiąże się także ze zwiększeniem kosztów po stronie dłużnika, ponieważ czynności komornika podlegają opłatom określonym w przepisach.

Jak działa windykator?

Windykator natomiast podejmuje działania w celu odzyskania należności bez konieczności wszczynania postępowania sądowego, a jego celem jest doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Aby pracować jako windykator wystarczy zostać zatrudnionym w firmie zajmującej się tego typu działalnością, na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej. Nie ma przy tym obowiązku odbycia aplikacji i zdania egzaminu, jak w przypadku zawodu komornika.

Windykator działa w imieniu wierzyciela w taki sposób, aby zmobilizować dłużnika do spłaty należności, głównie poprzez korespondencję mailową i listową, a także częste i uporczywe telefony. Windykator może również odwiedzić dłużnika w miejscu zamieszkania, jednak nie posiada uprawnień do zajmowania poszczególnych składników jego majątku. Ponadto, w przeciwieństwie do komornika nie może również wejść do mieszkania dłużnika siłą, upubliczniać informacji o zadłużeniu oraz danych osobowych dłużnika, czy informować o zadłużeniu pracodawcy dłużnika. Wszystkie podejmowane przez windykatorów czynności muszą oczywiście mieścić się w granicach obowiązującego prawa.

Z tej formy odzyskiwania należności najczęściej korzystają firmy i instytucje, które ze względu na profil prowadzonej działalności, np. udzielania kredytów i pożyczek, zmagają się z dużą ilością osób uchybiających się od wykonania zobowiązania. Skuteczność działań windykacyjnych zależy jednak w dużej mierze od dobrej woli i chęci współpracy dłużnika, ponieważ windykator nie posiada środków prawnych mogących go zmusić do zapłaty zadłużenia.

Wierzyciele powinni dodatkowo pamiętać o tym, że ich roszczenia się przedawniają, a terminy przedawnień ustalają przepisy. Zlecając odzyskanie długu firmie windykacyjnej należy na bieżąco kontrolować postęp negocjacji, by jeśli nie przyniosą skutku, złożyć pozew w sądzie powszechnym przed terminem przedawnienia roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.