Powrót do VAT 22 i 7 proc. odroczony

Ci, którzy liczyli na powrót stawek VAT w wysokości 22 i 7%, będą musieli jeszcze trochę poczekać. Sejm uchwalił ustawę, na mocy której zmiana zostanie odroczona.

Utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Projekt zakłada również dofinansowanie inwestycji transportowych.
Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu i Ministerstwa Finansów, powrót do stawek VAT w wysokości 22% i 7%, który miał się odbyć w tym roku, zostaje przesunięty z uwagi na pandemię koronawirusa. Powrót do tych stawek możliwy będzie w roku następującym po roku, w którym spełnione zostaną dwie przesłanki:

  • stosowana będzie stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną określone wskaźniki, tj. relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Przy czym przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Innymi słowy, aby obniżenie stawek VAT było możliwe, budżet musi być w dobrej kondycji. Wpływy z tego tytułu stanowią bowiem główne źródło dochodów Skarbu Państwa. Obecnie, ze względu na trwającą pandemię, warunki te nie zostały spełnione. Zgodnie z przewidywaniami w najbliższych miesiącach nastąpi znaczny wzrost deficytu budżetowego i długu publicznego, co spowodowane jest niższymi dochodami podatkowymi, przy jednocześnie większych wydatkach na działania mające powstrzymać epidemię oraz przeciwdziałać jej negatywnym skutkom.

Zgodnie z komunikatem CIR rząd chce zwiększyć finansowanie na ważne zadania związane z inwestycjami transportowymi, co ma przyspieszyć powrót na drogę rozwoju gospodarczego. Dofinansowanie przeznaczone będzie m. in. dla Polskich Linii Kolejowych, Funduszu Dróg Samorządowych, a także na budowę i modernizację przystanków kolejowych. W tym roku na cele te rząd chce przeznaczyć 5,5 mld zł.

Ustawa obowiązywać będzie od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.