Rękojmia a reklamacja

auremar/bigstockphoto.com

Reklamacja jest to żądanie klienta skierowane do wykonawcy lub sprzedawcy, mające ścisły związek z nieprawidłowo wykonaną usługą lub z niezadowalającą jakością zakupionego towaru. Może być to żądanie naprawy lub wymiany towaru czy usługi, albo zwrot całości lub części kwoty zapłaconej tytułem wynagrodzenia.

W przypadku, kiedy towar okazał się wadliwy, klient ma prawo do dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy. Taka forma reklamacji jest rękojmią. Z tytułu rękojmi odpowiada zawsze sprzedawca. Nie ma znaczenia, kto jest producentem czy importerem rzeczy. Odpowiedzialność ta wynika z ustawy.

Różnica między reklamacją a rękojmią wynika z przepisów prawnych. Rękojmia to termin prawny, który został uregulowany w Kodeksie cywilnym w art. 556-576. Reklamacja z kolei jest pojęciem potocznym, który nie został unormowany przez obowiązujące przepisy.

Rękojmia obejmuje wady fizyczne oraz prawne. Wady fizyczne występują, gdy zakupiona rzecz jest niezgodna z umową. Katalog takich wad jest zamknięty i dotyczy ściśle określonych sytuacji. Mogą polegać one na braku określonych właściwości, zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy lub niekompletności rzeczy.

Rękojmię można zastosować także w przypadku, gdy sprzedawca nie jest właścicielem rzeczy, przedmiot kupiony stanowi dowód w postępowaniu karnym, ograniczenia w korzystaniu z towaru są konsekwencją decyzji uprawnionego organu, rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej lub sprzedaży podlega nieistniejące prawo.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu rękojmi jedynie w dwóch zaistniałych sytuacjach. Pierwsza z nich to niemożność spełniania żądania klienta. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy rzecz, której sprawa dotyczy nie jest już produkowana. Druga sytuacja to zbyt wysokie koszty. Może tak się stać np. w przypadku, gdy klient chce wymienić cała rzecz, mimo, że wadliwa jest jedynie część o niskiej wartości. Wówczas sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia konsumentowi innego rozwiązania. Kupujący ma bowiem prawo dochodzić roszczeń aż do skutku.

Jeśli sprzedawca nie chce lub nie może wymienić towaru, kupujący może zażądać jego naprawy lub obniżenia ceny i wskazać kwotę, jaką żąda do zwrotu. Określając kwotę zwrotu części wartości, klient musi wziąć pod uwagę cenę towaru z wadą oraz towaru nieuszkodzonego.

Należy pamiętać, że sprzedawca nie może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy nie spełnił żądania klienta związanego z pierwszą reklamacją lub jest to kolejna z rzędu reklamacja tej samej rzeczy.

Aby zachować uprawnienia z tytułu rękojmi, należy niezwłocznie powiadomić o wadzie. Zgodnie z kodeksem cywilnym sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a w przypadku wady nieruchomości, przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. W sytuacji, gdy kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.