Słownik terminów

Misselling

Słowo „misselling” dosłownie oznacza niewłaściwą, nietrafioną, chybioną sprzedaż. Określa ono praktyki, które mają na celu sprzedanie klientowi produktu bez względu na wszystko, nawet jeśli ten produkt jest niedopasowany do potrzeb klienta czy z gruntu zbędny. Pojęcie to jest najczęściej stosowane w odniesieniu do produktów finansowych.

Czytaj dalej

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia, zwana także umową o dożywocie, jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Przenosi ona własność nieruchomości, a w zamian nabywca zobowiązuje się do dożywotniego zapewnienia utrzymania zbywcy.

Czytaj dalej

Działalność gospodarcza

Każdy, kto prowadzi bądź planuje założyć działalność gospodarczą, powinien zapoznać się z jej definicjami. Wbrew pozorom określenie, co oznacza to pojęcie, nie jest tak proste. Różne ustawy definiują bowiem w odmienny sposób, czym jest działalność gospodarcza. Istnienie także wytłumaczenie potoczne, które bywa mylnie stosowane. Zobaczymy, co na ten temat mówi polskie prawo.

Czytaj dalej

Dywidenda

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, przeznaczona do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom. Zysk netto jest tu rozumiany jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Czytaj dalej

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność rzeczy, w tym nieruchomości, jest regulowana przez art. art. 206 k.c.: „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli„.

Czytaj dalej

Testament

Testament określa, co stanie się z majątkiem spadkodawcy po jego śmierci. Najczęściej ma on formę dokumentu (sporządzonego własnoręcznie lub przez notariusza), ale istnieje też możliwość ustnego oświadczenia ostatniej woli przed określonym urzędem.

Czytaj dalej

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu utraty sprawności organizmu. Niezdolność całkowita oznacza, że osoba nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Niezdolność częściowa to utrata zdolności do pracy w znacznym stopniu.

Czytaj dalej

Domniemanie doręczenia

Pisma sądowe są często doręczane pocztą. Zdarza się, że adresaci ich nie odbierają – czy to wskutek sytuacji losowych (np. pobytu poza miejscem zamieszkania), czy to celowo (w przekonaniu, że unikną konsekwencji). Jednak nieodebranie przesyłki również ma skutki prawne, co do czego wiele osób nie ma świadomości.

Czytaj dalej

Darowizna

Darowizna jest to rodzaj umowy prawa cywilnego. W jej wyniku darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Osoba obdarowywana nie musi w zamian za przedmiot darowany nic oddawać czy świadczyć.

Czytaj dalej

Alimenty

Alimenty to regularne świadczenia na rzecz osoby fizycznej, do których zobowiązana jest inna osoba fizyczna. Obowiązek alimentacyjny wynika ze związku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa między tymi osobami.

Czytaj dalej