Umowa o pracę: kiedy nie można jej wypowiedzieć?

Wypowiedzenie umowy

Umowa o pracę uważana jest za najpewniejszą formę zatrudnienia. Mimo to zdarzają się przypadki, w których jest ona wypowiadana. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, a kiedy pracownik jest przed tym prawnie chroniony?

Umowa o pracę jest najtrwalszą formą zatrudnienia. Niemniej jednak, zarówno umowa na czas próbny, jak i umowa na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana bez większego problemu przez każdą ze stron. Wystarczy zastosować się do zasady mówiącej o zachowaniu określonego w umowie okresu wypowiedzenia. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy o pracę na czas określony.

W umowach o pracę na czas określony przekraczający 6 miesięcy, istnieje opcja uwzględnienia możliwości rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak w umowie nie zawarto takiego zapisu, to umowa nie może zostać rozwiązana aż do momentu, kiedy samoistnie wygaśnie. Można natomiast wypowiedzieć ją osobie pracującej na umowę na czas określony, ale w zastępstwie za innego pracownika. W ogóle nie można rozwiązać za to umów o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że część pracowników jest objętych ochroną i nie da się ich zwolnić w żadnej sytuacji. Są to m.in. kobiety ciężarne, przebywające na urlopie macierzyńskim, pracownicy na urlopie oraz ludzie w wieku przedemerytalnym.

Dla tych, którzy w umowie nie zawarli opcji jej wcześniejszego wypowiedzenia, a chcą zwolnić pracownika, pomoc stanowić może aneks do umowy. Jego spisanie w trakcie trwania umowy sprawia, że pojawia się furtka do rozwiązania stosunku pracy. Umowa przestaje obowiązywać jednak dopiero po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy na zastępstwo czas wypowiedzenia wynosi zaledwie 3 dni. Gdy chodzi o pracownika będącego na okresie próbnym, to są to 3 dni robocze w przypadku zatrudnionych na nie więcej niż 2 tygodnie, 1 tydzień, gdy jest to okres próbny trwający 2 tygodnie i 2 tygodnie, gdy okres próbny trwa 3 miesiące.

Jeśli chodzi o zatrudnionych w ramach standardowej umowy o pracę na czas określony, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie dla zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc dla pracujących w danej firmie ponad 6 miesięcy oraz 3 miesiące dla zatrudnionych 3 lata lub więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.