Zmiany w ustawie o prawach konsumenta

Hand On Green Shopping Cart Button

Dobiegają końca sejmowe prace nowelizujące ustawę o prawach konsumentów. Zmiany mają na celu zwiększenie ochrony konsumentów i są odpowiedzią na coraz prężniej działający rynek transakcji odbywających się przez internet. Ponadto jest to jeden z kroków do ujednolicenia przepisów europejskich w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami, uchylone zostaną dwie obowiązujące do tej pory ustawy – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r., i o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku. W ich miejsce zostanie powołany nowy akt prawny – ustawa o prawach konsumenta, natomiast kwestie ustawowej reklamacji towaru przez konsumenta (obecnie niezgodność towaru z umową) ujęte będą w Kodeksie cywilnym i zintegrowane z przepisami o rękojmi i gwarancji.

Wśród ważniejszych zmian w zakresie zawierania umów na odległość wskazać należy przede wszystkim:

  • obowiązek informacyjny przedsiębiorcy, który zawiera umowę na odległość z konsumentem,
  • potwierdzenie zawarcia takiej umowy będzie musiało zostać sporządzone na trwałym nośniku danych oraz doręczone konsumentowi, który staje się związany umową dopiero po podpisaniu oferty lub odsłuchaniu swojej pisemnej zgody. Przepis ten po zmianach powinno się stosować nie tylko do zawierania umów, ale także do ich zmiany.

W zakresie reklamacji towaru zmiany będą następujące:

  • ujednolicona zostanie definicja niezgodności towaru z umową, a tym samym zwiększy się odpowiedzialność sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej,
  • ułatwiony zostanie dostęp do katalogu środków ochrony prawnej,
  • zakres obowiązywania przepisów zostanie rozszerzony na wszystkie umowy, w których sprzedawcą jest przedsiębiorca, a kupującym konsument,
  • ujednoliceniu ulegną okresy odpowiedzialności sprzedawcy za jakość sprzedanej rzeczy,
  • wdrożone zostaną skuteczniejsze mechanizmy umożliwiające sprzedawcom egzekucję roszczeń od podmiotów na różnych poziomach dystrybucji.

Z perspektywy konsumentów proponowane zmiany należy ocenić jak najbardziej korzystnie. Przede wszystkim poprawie ulegnie przejrzystość przepisów, które obecnie porozrzucane są po kilku aktach prawnych, co utrudnia poruszanie się w nich, a w konsekwencji ochronę i egzekwowanie swoich praw. Ponadto konsument będzie miał zagwarantowany lepszy dostęp do informacji związanych z zawieraną umową, co będzie rzutowało na podejmowane przez niego decyzje. Efektem ujednolicenia będzie również zwiększenie ochrony konsumentów zawierających umowy na odległość, czyli przez telefon, lub coraz częściej przez Internet. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynku ten zapis zdaje się być najważniejszym z proponowanych zmianach, ponieważ w Polsce rynek sprzedaży internetowej coraz szybciej się rozwija, ale mimo to nadal wiele osób obawia się skorzystania z tej możliwości. Głównie ze względu na nieznajomość swoich praw, a także skomplikowane i często niejasne procedury, które mają te prawa realizować. Założeniem ustawodawcy jest zmiana tego toku myślenia poprzez wprowadzenie nowych, bardziej przejrzystych przepisów.

Powyższe normy będą miały zastosowanie po wejściu w życie nowej ustawy co, jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, powinno mieć miejsce w grudniu bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.