Zwolnienie pracownika na L4

Zwolnienie lekarskie

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim co do zasady podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę, jednakże i od tej zasady istnieją pewne wyjątki.

Jeśli nieobecność pracownika w pracy jest uzasadniona tymczasową niezdolnością do pracy z powodu choroby i usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim, wtedy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Zakaz ten dotyczy wyłącznie umów, które mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem, a należą do nich:

  • umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • umowy zawarte na czas próbny,
  • umowy zawarte na czas określony, jednak jeśli jest on dłuższy niż 6 miesięcy i jeśli strony zastrzegły w umowie możliwość jej wypowiedzenia.

W okresie, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim nie może zostać wręczone mu wypowiedzenie, nie oznacza to jednak, że umowa nie może zostać w tym czasie rozwiązana. Stanie się tak w przypadku, gdy wypowiedzenie zostanie pracownikowi wręczone zanim ten uda się na zwolnienie, a rozwiązanie będzie skuteczne nawet, kiedy pracownik będzie już na tym zwolnieniu przebywał. Tak więc złożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy z powodu choroby, nie przerywa biegu wypowiedzenia, jeśli zostało ono skutecznie złożone zanim pracownik udał się na zwolnienie.

Zakaz dotyczący wypowiedzenia umowy o pracę podczas choroby rozciąga się również na zakaz pogorszenia warunków pracy i płacy, np. poprzez wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy, zmiany rozkładu pracy czy zmniejszenie wysokości wynagrodzenia.

Ochrona przed wypowiedzeniem rozpoczyna się od dnia, w którym pracownik jest w pracy nieobecny z powodu choroby, nie zaś od dnia, w którym doręczy pracodawcy zwolnienie lekarskie, gdyż na tę czynność ma 7 dni licząc od dnia wystawienia zwolnienia. Przez obecność w pracy należy rozumieć stawienie się pracownika w pracy i jej świadczenie bądź gotowość do świadczenia. Jako obecność w pracy nie będzie więc traktowana sytuacja, w której pracownik stawi się w zakładzie pracy w celu przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub pójścia do lekarza zakładowego ze względu na zły stan zdrowia.

W wyjątkowych sytuacjach umowa o pracę może zostać rozwiązana, nawet jeśli wypowiedzenie nie zostało pracownikowi wręczone przed pójściem na zwolnienie. Należą do nich:

  • sytuacja gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy,
  • sytuacja gdy okres niezdolność do pracy jest dłuższy niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy nie krócej niż 6 miesięcy lub gdy niezdolność do pracy wystąpiła na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Podczas przebywania pracownika na zwolnieniu umowa o pracę może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron albo dyscyplinarnie, jeśli powstaną ku temu przesłanki zawinione przez pracownika. Ochrona przed wypowiedzeniem nie obowiązuje również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Jeden komentarz

  1. halinaww pisze:

    Może zwolnić pracodawca jeśli jest na zwol dłużej niż 3mies a nie ma stażu 6 mies. Ale przecież np jak pracował 3 mies i jest na zwol 3 mies to liczy się to do staży czy nie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.