Czym jest pozew zbiorowy?

Skomplikowany polski system prawny od lat jest wygodnym narzędziem dla nadużyć. Od kilku lat nieustannie słyszymy o firmach wyłudzających pieniądze niemalże zgodnie z literą prawa, nieuczciwych sprzedawcach oraz producentach i o innych podobnych przypadkach. Jednak dzięki instytucji pozwu zbiorowego takie działania coraz skuteczniej udaje się ograniczać.

Czym jest pozew zbiorowy?

Instytucja pozwu zbiorowego rozpoczęła swoją historię w Polsce zaledwie w 2008 roku. Wtedy to podjęto projekty ustaw mające wprowadzić ją w życie. Ustawa jednak została ogłoszona dopiero pod koniec 2009 roku. Weszła w życie 6 miesięcy później.

Ustawa w dochodzeniu roszczeń zbiorowych z dnia 17 grudnia 2009 roku została ogłoszona w celu ochrony konsumentów przed szkodami wywołanymi przez niebezpieczne produkty, niedozwolone prawnie działania oraz niewywiązanie się z umów.

Kto może złożyć pozew zbiorowy?

Zgodnie z ustawą, pozew zbiorowy może złożyć co najmniej 10 osób, jeśli zostały one pokrzywdzone przez tę samą osobę fizyczną lub prawną w wyniku tego samego zdarzenia lub tych samych praktyk. Pozew zbiorowy jest opatrzony przymusem adwokacko-radcowskim. Znaczy to, że wniosek o Pozwy zbiorowezaspokojenie roszczeń poszkodowanych może być sporządzony wyłącznie przez adwokata lub radcę prawnego reprezentującego grupę (z wyjątkiem sytuacji gdy reprezentant grupy sam jest adwokatem bądź radcą prawnym). W szczególnych przypadkach powodów może reprezentować powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów. Wynagrodzenie osoby, reprezentującej grupę, nie może przekroczyć 20% wartości roszczenia uzyskanego od pozwanego.

Kiedy można złożyć pozew zbiorowy?

Treść ustawy jednoznacznie określa, że „Ustawa ma zastosowanie w sprawach o roszczenia o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych.” W związku z tym roszczenia mogą dotyczyć szkód wyrządzonych przez niebezpieczne produkty oraz niedozwolene praktyki. Warto zwórcić uwagę na to, że odpowiedzialność za szkody na ciele lub mieniu wyrządzone przez produkt niebezpieczny spoczywa nie tylko na producencie ale też importerze, dystrybutorze oraz sprzedawcy. Szkodami na ciele spowodowanymi przez produkt niebezpieczny mogą być: choroba, kalectwo oraz obrażenia ciała. Szkody powstałe na mieniu to natomiast: zniszczenie bądź uszkodzenie mienia.

Jak wyglądają roszczenia?

Roszczenia są składane przez reprezentanta grupy. W związku z tym, iż sąd określa wysokość odszkodowania dla grupy jako całości, jego wysokość musi być ustalona przez złożeniem wniosku. Każdy członek grupy, osób poszkodowanych, dostaje taką samą część odszkodowania. Jego wysokość nie może się różnić. Każdy członek grupy może jednak oprócz tego uzyskać dodatkowe odszkodowanie w oddzielnym procesie cywilno-prawnym.

Dlaczego pozew zbiorowy jest korzystny?

Pozew zbiorowy jest korzystną opcją dla pokrzywdzonych przede wszystkim z powodów finansowych. Wszystkie koszta sądowe rozłożone są wtedy na całą grupę osób, nie natomiast na jednego powoda. Również sama wysokość opłaty sądowej jest mniejsza w przypadku pozwu zbiorowego niż w przypadku pozwu indywidualnego, gdzie wynosi ona do 5% wysokości roszczeń. W pozwie zbiorowy jest to maksymalnie 2% wartości roszczeń. Ostatnim aspektem przemawiającym za opisywaną instytucją prawną jest również większa powaga sprawy oraz lepszy medialny wydźwięk.

Jak widać pozew zbiorowy jest korzystnym narzędziem do walki o swoje prawa z nieuczciwymi producentami, sprzedawcami itd. a także niedozwolonymi praktykami stosowanymi przez przedsiębiorców jak też osoby prywatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.