Jak napisać wniosek o egzekucję długu?

Wniosek o egzekucje dlugu

fot. kadmy/bigstockphoto.com

Wniosek o egzekucję długu, czyli tzw. wniosek egzekucyjny, jest zwieńczeniem procesu sądowego, w sytuacji gdy dłużnik nadal nie chce spłacić swojego zadłużenia względem wierzyciela.

Najważniejszą częścią i załącznikiem do takiego wniosku jest tytuł wykonawczy, czyli prawomocny wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem wykonawczym może być również akt notarialny czy postanowienie, które decyzją sądu zostało w taką klauzulę zaopatrzone.

Wniosek egzekucyjny należy sporządzić na piśmie. Powinien on zawierać przede wszystkim wskazanie stron z imienia i nazwiska, wraz z adresami zamieszkania oraz numerami PESEL lub NIP. Od niedawna sąd nadając klauzulę wykonalności zobowiązany jest wskazać w jej treści imiona i nazwiska powoda i pozwanego, wraz z ich numerami PESEL lub NIP, co pozwala na precyzyjne ustalenie osoby dłużnika. Ponadto wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym umieścić jak najwięcej informacji o dłużniku, o ile je posiada, tj. miejsce pracy lub nazwa firmy, w ramach której prowadzi działalność, miejsce wykonywania działalności, o ile jest inne niż miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego, informacje o posiadanych przez niego ruchomościach i nieruchomościach oraz wszystkich składnikach majątkowych, z których może być prowadzona egzekucja.

We wniosku należy wskazać, z jakiego tytułu wykonawczego ma on być prowadzony, opisując datę wydania wyroku i sygnaturę sprawy. Ponadto wierzyciel powinien w jego treści wnieść o przeprowadzenie egzekucji ze składników majątkowych dłużnika, które winien następnie wskazać. Dodatkowo w tego typu wnioskach warto umieścić szablonowe, uniwersalne sformułowania, które mogą przyczynić się do przyspieszenia postępowania egzekucyjnego, tj. wnieść o zajęcie i przeprowadzenie egzekucji z nadpłaty dłużnika w podatku dochodowym, w związku z tym skierowanie stosownego zapytania do właściwego Urzędu Skarbowego, skierowanie zapytania do ZUS i US z jakiego rachunku bankowego dłużnik opłaca swoje zobowiązania, a także wniosek o skierowanie zapytań poprzez system OGNIVO, do którego obecnie większość komorników ma dostęp, a który jest bazą banków funkcjonujących na rynku i umożliwia zlokalizowanie rachunku bankowego dłużnika w którymkolwiek z nich.

Wierzyciel powinien także dokładnie określić kwotę, której egzekucji się domaga, a która powinna wynikać z załączonego tytułu wykonawczego. Przy określaniu zadłużenia należy oddzielnie zapisać wysokość należności głównej, odsetek, kosztów sądowych oraz ewentualnych pozostałych zaległości. Konieczne jest również wskazanie rachunku bankowego, na który komornik ma przekazywać wyegzekwowane kwoty.

Ostatnim elementem jest klauzula o wyborze komornika. Co do zasady wierzyciel może skierować wniosek do dowolnego komornika, na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o wyborze komornika, o ile egzekucja nie dotyczy nieruchomości. W takim wypadku bowiem właściwym będzie komornik w którego obszarze działania, czyli właściwości miejscowej, nieruchomość jest położona. Jednak przy wyborze należy się kierować przede wszystkim celowością takiego wniosku i praktycznością wyboru. Egzekucja zostanie przeprowadzona szybciej, a jej koszty będą niższe, jeśli wierzyciel skieruje wniosek do komornika właściwego np. ze względu na miejsce zamieszkanie dłużnika, lub miejsce prowadzenia przez niego działalności. W tym wypadku komornik poza egzekucją z rachunków bankowych i wierzytelności, dokona także czynności terenowych w miejscu zamieszkania lub w firmie dłużnika, co może skutkować zajęciem składników majątku, które następnie będzie można poddać egzekucji.

Jeden komentarz

  1. zanga20 pisze:

    pytam czy za to że nie płace alimętów to komornik może mi zabrać dom zalegam jóż 4000- tyśące zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.