Słownik terminów

Na czym polega przedawnienie długu?

Celem przedawnienia długu jest uregulowanie stosunków prawnych między wierzycielem a dłużnikiem. Przedawnienie polega na zwolnieniu dłużnika z obowiązku spłaty zobowiązań, których wierzyciel nie dochodzi. Procedura ta umożliwia dłużnikom uchylanie się od płatności.

Czytaj dalej

Czym jest klauzula niedozwolona?

Czym są klauzule abuzywne, zwane inaczej niedozwolonymi? Gdzie mogą występować i jakie są konsekwencje ich stosowania? Klauzula abuzywna to niedozwolona klauzula umowna, niewiążąca na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu cywilnego. Czyli inaczej mówiąc taka, która nie została indywidualnie uzgodniona z konsumentem, nie miał on wpływu na jej treść, natomiast klauzula określa jego prawa oraz […]

Czytaj dalej

Podatek katastralny

Podatek katastralny to podatek, który nałożony jest na nieruchomości. W literaturze przedmiotu i za granicą znajdziemy również określenie podatku ad valorem (z łaciny: od wartości). Wysokość podatku zależy od wartości katastralnej nieruchomości (zwaną czasem również powszechną taksacją nieruchomości), czyli wartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Czytaj dalej

Zniszczenie mienia

Zniszczenie mienia jest czynem zabronionym, za które grożą kary wskazane w kodeksie karnym. Ich wysokość zależy od wartości wyrządzonej szkody.

Czytaj dalej

Umowa o pracę na czas nieokreślony – co musisz wiedzieć?

Słyszał o niej każdy. Jednak nie każdy wie z czym się ona wiąże. Umowa o pracę na czas nieokreślony – najbardziej pożądany dokument każdego pracownika. Czemu? Otóż nie ma umowy, która chroniłaby pracownika bardziej, niż właśnie ta na czas nieokreślony. Podpisanie jej daje stabilność, spokój i otwiera nowe możliwości (np. umożliwia wzięcie wyższego kredytu).

Czytaj dalej

Hipoteka – najważniejsze informacje

Hipoteka to dość znane i raczej ważne pojęcie. Związane jest z kredytem bądź pożyczką hipoteczną. Oznacza natomiast ograniczenie praw właściciela do lokalu, budynku a nawet gruntu, na rzecz zabezpieczenia interesów banku udzielającego kredytu.

Czytaj dalej

Akt notarialny

Akt notarialny jest niezwykle ważnym dokumentem, który zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, a niekiedy warunkuje ważność określonych czynności. Mianem aktu notarialnego określa się dokument urzędowy, w którym notariusz na piśmie potwierdza dokonanie określonych czynności prawnych, np. sprzedaż nieruchomości, przyjęcie darowizny, zawarcie umowy, itd.

Czytaj dalej

Delikt

Delikt to słowo pochodzące z łaciny, oznaczające czyn niedozwolony, błąd, przewinienie. Jest to termin prawniczy, którego geneza sięga starożytnego Rzymu i tworzącego się tam prawodawstwa.

Czytaj dalej

Umowa o dzieło

W umowie o dzieło strona przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający – do zapłaty za nie. Ważne, że przedmiotem umowy o dzieło, zwanej także umową rezultatu, jest efekt końcowy dzieła, a nie sam proces jego tworzenia. Przykłady to przetłumaczony artykuł, napisana książka czy stworzona strona internetowa. Efekt końcowy nie musi być […]

Czytaj dalej

Data pewna

Data pewna w prawie cywilnym oznacza urzędowe poświadczenie daty wskazanej w przedmiotowej czynności prawnej. Poświadczenie to charakteryzuje się tym, iż jest ono wiążące erga omnes – dla wszystkich,  nawet dla osób nie biorących udziału w poświadczonej czynności prawnej.

Czytaj dalej