Słownik terminów

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy oznacza, że dana osoba całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu utraty sprawności organizmu. Niezdolność całkowita oznacza, że osoba nie jest w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Niezdolność częściowa to utrata zdolności do pracy w znacznym stopniu.

Czytaj dalej

Domniemanie doręczenia

Pisma sądowe są często doręczane pocztą. Zdarza się, że adresaci ich nie odbierają – czy to wskutek sytuacji losowych (np. pobytu poza miejscem zamieszkania), czy to celowo (w przekonaniu, że unikną konsekwencji). Jednak nieodebranie przesyłki również ma skutki prawne, co do czego wiele osób nie ma świadomości.

Czytaj dalej

Darowizna

Darowizna jest to rodzaj umowy prawa cywilnego. W jej wyniku darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Osoba obdarowywana nie musi w zamian za przedmiot darowany nic oddawać czy świadczyć.

Czytaj dalej

Alimenty

Alimenty to regularne świadczenia na rzecz osoby fizycznej, do których zobowiązana jest inna osoba fizyczna. Obowiązek alimentacyjny wynika ze związku pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa między tymi osobami.

Czytaj dalej

Immisja

Immisja z definicji jest działaniem właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. Ustawodawca w art. 140 k.c. określa uprawnienia, jakie przysługują właścicielowi nieruchomości, takie jak możliwość korzystania z niej czy rozporządzania nią. Prawo wskazuje jednak granice tych uprawnień i odsyła do ustaw i klauzul generalnych.

Czytaj dalej

Rękojmia a reklamacja

Reklamacja jest to żądanie klienta skierowane do wykonawcy lub sprzedawcy, mające ścisły związek z nieprawidłowo wykonaną usługą lub z niezadowalającą jakością zakupionego towaru. Może być to żądanie naprawy lub wymiany towaru czy usługi, albo zwrot całości lub części kwoty zapłaconej tytułem wynagrodzenia.

Czytaj dalej

Copyright trolling

Zjawisko copyright trollingu jest stosunkowo nowe – zostało nagłośnione kilka lat temu. Początkowo pojęcie trollingu odnoszono głównie do działań polegających na uzyskaniu patentu lub zarejestrowaniu znaku towarowego w celu ścigania innych za naruszenia i czerpania z tego korzyści finansowych. Obecnie pojęcie to jest częściej stosowane w odniesieniu do praw autorskich.

Czytaj dalej

Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, więc nie jest ściśle definiowany przez prawo. Określa się tak zachowanie polegające na zaniechaniu przestępstwa lub zapobieganiu jego skutkom przez sprawcę. Okazanie czynnego żalu może doprowadzić do złagodzenia kary lub nawet do całkowitego jej uniknięcia.

Czytaj dalej