Sankcje za brak segregacji śmieci

robertprzybysz/bigstockphoto.com

Segregacja śmieci nadal nie jest w naszym kraju przestrzegana w takim stopniu jak w krajach zachodnich, ale za jej brak właściwie nie ma żadnych konsekwencji. Rząd chce z tym walczyć i wprowadza sankcje dla tych, którzy śmieci nie segregują.

Problem jest szczególnie widoczny w budynkach wielokondygnacyjnych, gdzie do tej pory funkcjonują zsypy na śmieci. Jest to rozwiązanie wygodne dla mieszkańców, którzy nie muszą ze śmieciami schodzić na dół, jednak w takiej formie praktycznie uniemożliwia segregowanie odpadów. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów właściciel takiej nieruchomości będzie miał obowiązek zapewnienia pojemników do selektywnej zbiórki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami śmieci można segregować lub nie, należy to jedynie zadeklarować. W drugim przypadku za ich wywóz płaci się więcej, dlatego też wiele osób jednak wybiera segregację. Zgodnie z propozycją zmian, taki wybór nie będzie już możliwy. Jeśli w życie wejdzie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, segregacja śmieci stanie się obowiązkowa, a jej brak skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej.

Zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości. Będzie on musiał więc ustawić przed budynkiem odpowiednie pojemniki. Jak jednak wskazują eksperci, w nowelizacji nie wskazano wprost, że możliwość wyboru zostanie zniesiona, a segregacja stanie się obowiązkowa. Można to jednak wydedukować z rozporządzenia ministra środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Karą za brak segregacji będzie nałożenie sankcji, której wysokość będzie wynosić co najmniej dwukrotność opłaty za wywóz śmieci, nie więcej jednak niż jej czterokrotność. Na razie nie wiadomo jednak, jaka opłata będzie tu brana pod uwagę w celu wyliczenia kary – czy będzie to kwota ustalona przez gminę, czy też maksymalna wartość opłaty śmieciowej wynikająca z ustawy.
Kwestia sankcji jest jednak problematyczna w przypadku budynków wielorodzinnych, w których to spółdzielnia lub wspólnota deklarują chęć segregacji lub jej brak. Tymczasem nie wszyscy mieszkańcy się do tego stosują, mimo wyraźnych zaleceń spółdzielni. Po wejściu w życie zmian nieprzestrzeganie tej zasady nawet przez jedno gospodarstwo domowe może narazić całą spółdzielnię czy wspólnotę na wyższe koszty wywozu śmieci. Firmy wywozowe mają bowiem obowiązek ten fakt zgłaszać, jednak do tej pory robiono to sporadycznie.

Podczas prac nad ustawą zaproponowano wprowadzenie indywidualnych mandatów za brak segregacji, które miałyby być nakładane na poszczególne gospodarstwa domowe, jednak poprawka ta nie znalazła aprobaty. Nowelizacja zakłada jednak indywidualne podejście do kwestii segregacji, będzie możliwe bowiem podzielenie altanki, w której znajdować się będą pojemniki na śmieci, a gospodarstwa domowe, które zadeklarują segregację, zapłacą mniej za ich wywóz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.