Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

zolnierek/bigstockphoto.com

Jeśli zamierzamy zmienić sposób użytkowania lokalu budowlanego, należy zgłosić to do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgłoszenia takiego dokonać można podczas wizyty w urzędzie, listownie, lub elektronicznie.


Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego rozumieć należy zmianę przeznaczenia budynku lub jego poszczególnych pomieszczeń, np. gdy w jednym z pokoi w mieszkaniu chcemy prowadzić biuro. W takim wypadku pomieszczenie, czy część budynku podlegająca zmianie, zostaje objęta specjalnymi procedurami i przepisami z zakresu pożarnictwa, bezpieczeństwa sanitarnego i powodziowego. Pomieszczenie musi być dostosowane do wytycznych ujętych w przepisach szczególnych.

Najpierw jednak należy dokonać zgłoszenia we właściwym urzędzie. Powinny się w nim znaleźć:

  • informacja o dotychczasowym sposobie użytkowania,
  • rysunek z opisem określające ułożenie obiektu na działce, z zaznaczeniem innych obiektów na niej położonych, a także części budynku, której sposób użytkowania ma się zmienić,
  • dane techniczne budynku,
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy takiego planu nie ma, z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • w razie potrzeby – ekspertyza specjalisty z danej dziedziny, jeśli zmiana użytkowania wiąże się z koniecznością wykonania specjalistycznych prac, np. ze zmianą sieci elektrycznej,
  • inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.

Jeśli w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia organ nie przysłał odmowy lub wezwania do jego uzupełnia, można rozpocząć prace.

Dokonanie zmiany sposobu użytkowania z pominięciem tej formalnej drogi może rodzić dotkliwe konsekwencje. Inspektor budowlany ma bowiem wówczas prawo do wstrzymania użytkowania danego obiektu lub jego części, a także może zażądać przedstawienia dokumentów, jakie dostarcza się wraz ze zgłoszeniem. Po ich uzupełnieniu, inspektor nakłada opłatę legalizacyjną. Jeśli jednak właściciel nieruchomości mimo wszystko nie dopełni wymaganych formalności i nie przedstawi niezbędnych dokumentów, inspektor budowlany nakaże przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania budynku. To natomiast może się wiązać z niemałymi kosztami po stronie właściciela, szczególnie w przypadku, gdy rozpoczął już prace związane ze zmianą sposobu użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.