Czym jest kodeks spółek handlowych?

aruba200/bigstockphoto.com

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót: K.s.h.) to ustawa, której pełna nazwa brzmi: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zawiera ona przepisy określające zasady działania spółek handlowych.

Spółki, których dotyczy treść kodeksu spółek handlowych, to:

  • spółki osobowe – spółki, których działalność opiera się na więzi między wspólnikami i ich osobistemu zaangażowaniu w działalność spółki; prowadzą one przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą); są strukturami odrębnymi od wspólników i mają zdolność prawną, sądową i procesową, lecz nie mają osobowości prawnej; wyróżnia się tu spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne;
  • spółki kapitałowe – mają kapitał zakładowy, osobowość prawną i majątek odrębny od majątków osobistych wspólników i akcjonariuszy; za zobowiązania ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem; wspólnicy/akcjonariusze są, z pewnymi wyjątkami, wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki; są też co do zasady wyłączeni z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki – zajmują się tym organy spółki; ich prawa i obowiązki są regulowane przez konstytucję spółki (statut/umowę spółki); wyróżniamy tu: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kodeks spółek kapitałowych nie dotyczy natomiast spółek cywilnych – ich działalność jest regulowana przez kodeks cywilny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.