Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gości

fot. Ippei Ogiwara, flickr.com

Gdy wynajmujemy pokój w hotelu, jesteśmy zmuszeni zostawić tam nasze rzeczy, które mogą stać się przedmiotem uszkodzenia lub kradzieży. Niektórzy hotelarze, szczególnie właściciele małych obiektów, próbują w swoich regulaminach wyłączyć albo ograniczyć odpowiedzialność za takie zdarzenia, jednak nie mają takiego prawa.

Odpowiedzialność hotelu i zakładów świadczących usługi hotelarskie za rzeczy wniesione do nich przez gości wynika wprost z kodeksu cywilnego.  Odpowiedzialność ta nie może zostać ograniczona ani wyłączona w żaden sposób – czy to w regulaminie, umowie z klientem czy ogłoszeniu zawieszonym np. przy wejściu. Odpowiedzialność ta powstaje na zasadzie ryzyka. Może być wyłączona jedynie w sytuacjach, gdy:

  • szkoda powstała z właściwości wniesionej rzeczy,
  • powstała wskutek siły wyższej,
  •  szkoda jest skutkiem wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby mu towarzyszącej, zatrudnionej u niego lub osoby, która go odwiedziła.

Przez rzecz wniesioną do hotelu należy rozumieć rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajduje się w hotelu lub poza nim, a została powierzona hotelowi albo umieszczona w miejscu do tego przeznaczonym lub przez hotel wskazanym. Definicja ta dotyczy również rzeczy, które znalazły się w hotelu lub zostały mu powierzone, umieszczone w miejscu wskazanym przez hotel lub do tego celu przeznaczonym w krótkim, zwyczajowo przyjętym czasie poprzedzającym przybycie gościa do hotelu lub następującym po jego wyjeździe.Wyłączone z tej definicji są pojazdy mechaniczne i znajdujące się w nich rzeczy oraz żywe zwierzęta. Odpowiedzialność hotelu może zostać o te rzeczy rozszerzona, jeśli zawrze z gościem umowę powierzenia.

Istnieje jednak granica odpowiedzialności finansowej hotelu. Przede wszystkim hotel wypłaca odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Jednakże i tu obowiązują dodatkowe obostrzenia wynikające z kodeksu cywilnego. I tak „zakres obowiązku naprawienia szkody przez utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się, względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.