Jakie jest postępowanie odszkodowawcze po kolizji?

Postępowanie odszkodowawcze po kolizji

Przepisy dotyczące roszczeń należnych z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przyznają poszkodowanemu w wypadku drogowym pierwszeństwo w ich dochodzeniu od sprawcy tego wypadku. Jednak faktyczną wypłatę odszkodowania przejmuje na siebie zakład ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC.

Jeśli w wypadku uszkodzone zostało auto, pokrzywdzony może domagać się przywrócenia go do stanu sprzed zdarzenia. Wszystkie związane z tym wydatki obciążą więc osobę odpowiedzialną za szkodę. Ważne jest, aby niezwłocznie po wypadku zebrać od sprawcy wszystkie niezbędne dane, w tym szczególnie dotyczące posiadanej przez niego polisy.

Procedurę uzyskania odszkodowania należy rozpocząć od zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC w chwili wypadku. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, służącą do celów dowodowych na wypadek ewentualnego postępowania sądowego, np. gdyby pokrzywdzony uznał, że kwota wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania jest zaniżona. W piśmie należy przedstawić stan faktyczny, wskazując na okoliczności uzasadniające winę sprawcy, a jeśli w tym przedmiocie został wydany wyrok sądu, jego kopię również należy załączyć do pisma.

Ubezpieczyciel ma 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie na przeanalizowanie sprawy i wydanie decyzji. Jeśli termin trzydziestodniowy będzie niewystarczający na wyjaśnienie wszystkich okoliczności i ustalenie wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel powinien je wypłacić w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym zachowując należytą staranność okoliczności te mógłby wyjaśnić, nie później jednak niż 90 dni po zgłoszeniu przez pokrzywdzonego szkody.

Zasada ta stosowana jest w przypadku toczących się postępowań sądowych, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku. Ubezpieczyciel powinien w takiej sytuacji zawiadomić pokrzywdzonego o niemożności wydania decyzji bez uprzedniego poznania stanowiska sądu, i ma na to 30-dniowy termin. Dodatkowo w tym czasie ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić poszkodowanemu tę część odszkodowania, która jest bezsporna.

Zdarza się, że pokrzywdzony nie jest usatysfakcjonowany wysokością uzyskanego odszkodowania. W takim wypadku przysługuje mu prawo skorzystania z drogi sądowej, co może uczynić wytaczając powództwo cywilne przeciwko ubezpieczycielowi. Należy przy tym pamiętać, iż roszczenia z tytułu odszkodowań ulegają przedawnieniu, więc powództwo takie powinno być wniesione w ciągu trzech lat od dnia, w którym pokrzywdzony dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednak nie później niż 10 lat od dnia, w którym zdarzenie wywołujące szkodę nastąpiło.

W pozwie należy udowodnić odpowiedzialność ubezpieczyciela, a także wykazać, iż błędnie ocenił wysokość należnego odszkodowania, np. poprzez przedstawienie rachunków za naprawę auta. Wysokość orzeczonego odszkodowania może być niższa, jeśli poszkodowany w jakimś stopniu przyczynił się do wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.