Podział mieszkania na odrębne lokale

AlexLMX/bigstockphoto.com

Podział mieszkania na odrębne lokale jest rozwiązaniem spotykanym wśród osób kupujących mieszkania na wynajem, ale nie tylko. Może być to sposobem na utworzenie małym kosztem dwóch niezależnych mieszkań. O ile oczywiście pozwalają na to warunki techniczne oraz sytuacja prawna nieruchomości.

Podział musi być dokonany zarówno technicznie, jak i prawnie, a w wyniku tych działań powinien powstać odrębny lokal mieszkalny, którego definicja znajduje się w ustawie o własności lokali. Zgodnie z jej treścią jest nim wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, tzw. pomieszczenia przynależne, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem.

Uprawniony geodeta powinien sporządzić i podpisać niezbędną dokumentację, w tym rzut odpowiednich kondygnacji budynku, a ewentualne pomieszczenia przynależne do lokalu powinien dodatkowo zaznaczyć na wyrysie z operatu ewidencyjnego. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, do którego załącza się dokumentację geodezyjną. Wniosek składa się we właściwym ze względu na położenie nieruchomości starostwie powiatowym lub urzędzie miejskim (w miastach na prawach powiatu). Urzędy często wymagają załączenia dodatkowych dokumentów, a wśród tych najczęściej wymienianych znajdują się:

  • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym lokal jest położony,
  • rzut kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu i pomieszczeń przynależnych,
  • wyciąg z dokumentacji technicznej,
  • wypis z rejestru gruntów.

Szczegółowe informacje co do wymogów wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali dostępne są w siedzibach urzędów oraz na ich stronach internetowych.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu zaświadczenia, jest ustanowienie odrębnej własności lokalu, czego dokonuje się na podstawie:

  • umowy zawartej między współwłaścicielami nieruchomości w formie aktu notarialnego,
  • jednostronnej czynności prawnej właściciela lokalu,
  • orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

W umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu należy zawrzeć szczegółowe informacje o lokalu, jego lokalizacji, numerze porządkowym, powierzchni, a także o wielkości udziałów przypadających każdemu z właścicieli nowo ustanowionych lokali w nieruchomości wspólnej.
Aby dopełnić formalności należy złożyć wniosek o wpisanie w księdze wieczystej ustanowienia odrębnej własności lokali.

Po podziale prawnym trzeba przeprowadzić podział faktyczny (techniczny). Ważne przy tym, że każdy z nowo utworzonych lokali musi wypełniać ustawową definicję lokalu, co oznacza, że musi posiadać oddzielną kuchnię czy łazienkę. Jeśli takich pomieszczeń w każdym z lokali nie będzie, wówczas podziału nie można dokonać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.