Porady prawne

Kiedy zleca się badania DNA?

Post Image

Każde postępowanie sądowe wymaga przedstawienia dowodów w danej sprawie. W większości przypadków wystarczające okazują się zeznania świadków i zgromadzone w trakcie procesu lub wcześniejszego dochodzenia materiały. W bardzo często prowadzonych sprawach rodzinnych i około rodzinnych – ustalenie praw rodzicielskich, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, podział majątku i tym podobne, zazwyczaj przedstawiane dowody mogą okazać się niewystarczające.

Czytaj dalej

Jak zachować się w przypadku kolizji drogowej?

Post Image

Stłuczka samochodowa jest zdarzeniem mocno stresującym, co może spowodować brak racjonalności w naszym zachowaniu po wypadku, a niewykonanie niektórych czynności może skutkować później przykrymi konsekwencjami. Warto więc zapoznać się z zasadami postępowania w takim przypadku, ponieważ prawdopodobieństwo, że prędzej czy później będziemy uczestnikami kolizji drogowej jest stosunkowo wysokie.

Czytaj dalej

Jakie uprawnienia ma prokurent?

Post Image

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które może zostać udzielone wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy do reprezentowania interesów jego firmy. Uprawnienie to przysługuje jedynie przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, w którym informacja taka jest ujawniana.

Czytaj dalej

Czym jest wywłaszczenie?

Post Image

Wywłaszczenie jest pojęciem prawnym, opisującym pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego określonej osoby na podstawie aktu prawnego, które następnie przekazywane jest na cele publiczne.

Czytaj dalej

Przesłuchanie osoby nieletniej

Post Image

Przesłuchanie osoby nieletniej może odbywać się w charakterze świadka, podejrzanego lub sprawcy czynu, jednakże zawsze wymaga delikatniejszego podejścia niż w przypadku przesłuchania osoby dorosłej. Z tego powodu w prawie karnym przewidziano specjalną procedurę, która określa zasady, jakich należy przestrzegać podczas takiego przesłuchania.

Czytaj dalej

Umowa o pracę: kiedy nie można jej wypowiedzieć?

Post Image

Umowa o pracę uważana jest za najpewniejszą formę zatrudnienia. Mimo to zdarzają się przypadki, w których jest ona wypowiadana. Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę, a kiedy pracownik jest przed tym prawnie chroniony?

Czytaj dalej

Zwolnienie pracownika na L4

Post Image

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim co do zasady podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę, jednakże i od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Jeśli nieobecność pracownika w pracy jest uzasadniona tymczasową niezdolnością do pracy z powodu choroby i usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim, wtedy pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Zakaz ten dotyczy wyłącznie umów, […]

Czytaj dalej

Jakie są konsekwencje wykroczenia drogowego?

Post Image

Wykroczenie drogowe jest czynem społecznie szkodliwym, zabronionym przez ustawę, zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Jego społeczna szkodliwości jest mniejsza niż przestępstw, z tego powodu kary za jego popełnienie są łagodniejsze i jest to zasadniczy element różniący od siebie te dwa typy czynów zabronionych.

Czytaj dalej

Separacja czy rozwód?

Post Image

Zarówno rozwód, jak i separacja mają na celu uporządkowanie spraw między małżonkami, przy czym rozwód stanowi trwałe rozwiązanie małżeństwa, a separacja jest wyjściem tymczasowym, które może być czasem przemyśleń na temat związku oraz podjęcia decyzji o jego przyszłości.

Czytaj dalej

Na jakich zasadach można zmienić imię i nazwisko?

Post Image

Różne życiowe okoliczności mogą spowodować chęć zmiany imienia lub nazwiska, lub jednego i drugiego. Z formalnego punktu widzenia nie ma ku temu przeszkód, jednak muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Zmiany takiej może dokonać obywatel polski, cudzoziemiec, który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa (tzw. apatryda), ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce, a także cudzoziemiec, który […]

Czytaj dalej