Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zespół norm, które regulują osobiste, majątkowe i wynikające z przysposobienia, opieki czy kurateli stosunki pomiędzy małżonkami, krewnymi oraz osobami trzecimi. Przedmiotem tego prawa jest istnienie i funkcjonowanie rodziny.

Prawo rodzinne

W Polsce wszystkie kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy z lutego 1964 roku (wielokrotnie nowelizowany), a także Kodeks cywilny i szczegółowe ustawy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi źródło prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim i zarazem uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawowymi założeniami zawartymi w tych dwóch aktach prawnych są:

 1. Zasada równości małżonków.
 2. Zasada trwałości małżeństwa.
 3. Zasada zabezpieczenia losów dzieci.
 4. Zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi zrodzonymi w małżeństwie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy normuje także m.in.:

 • instytucję separacji,
 • przepisy o usposobieniu,
 • konkordatowe formy zawarcia małżeństwa,
 • wybór nazwisk noszonych przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • zakaz stosowania kar cielesnych przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Własne uregulowanie praw rodzinnych posiada również Traktat konstytucyjny UE. W rozdziale II tego traktatu zostało zawarte prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, prawa dziecka, ochrona życia rodzinnego i zawodowego, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, a także zakaz dyskryminacji i prawo do różnorodności kulturowej, religijnej oraz językowej. Prawa te zostały znacząco rozwinięte, również z punktu widzenia teorii praw człowieka.

Prawo rodzinne zaczęło istnieć w XVIII wieku. Wtedy to bowiem państwo po raz pierwszy podjęło się ingerencji w stosunki rodzinne. Jednym z aktów normujących prawo rodzinne był Kodeks Napoleona. Zawarto w nim dyrektywy władzy ojcowskiej (ojciec miał prawo do tzw. karcenia domowego). Wiek XIX wprowadził sankcje przeciwko nadużywaniu tej władzy i karcenia dzieci. Wprowadzone wówczas ABGB (Powszechny kodeks obywatelski) i BGB (ogólnoniemiecki kodeks cywilny) umożliwiły dzieciom prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Dzisiejsze prawo rodzinne (familijne) normuje powiązania społeczne wynikające z małżeństwa (np. stosunki majątkowe miedzy małżonkami lub powstające w wyniku zawarcia małżeństwa,), zależności miedzy rodzicami a dziećmi oraz te wynikające z pokrewieństwa oraz opieki.

Podstawowymi pojęciami związanymi z prawem rodzinnym są: małżeństwo, opieka, kuratela, przysposobienie, pokrewieństwo, władza rodzicielska, powinowactwo i obowiązek alimentacyjny.

Jeden komentarz

 1. Aga pisze:

  Witam!
  Mam zasądzoną opiekę nad dwiema córkami. W tej chwili jedna ma 19 lat, a druga 15. Przed tygodniem miała miejsce nieprzyjemna sytuacja z udziałem starszej córki- po spożyciu 3 piw, nastąpiła utrata przytomności. Wezwałam pogotowie, w kolejnych dniach zrobiłyśmy serię badań , z których wynikło, że córka ma niedoczynność tarczycy. Po tym zdarzeniu młodsza córka wyprowadziła się do ojca. Dziś dostałam od niego pismo, w którym informuje mnie, że młodsza córka będzie z nim mieszkać i od kolejnego miesiąca zamierza zaprzestać płacenia alimentów (nie napisał czy na jedno dziecko czy na dwoje, ale podejrzewam, że całkowicie). Młodsza córka ma zasądzone alimenty w kwocie 400, a starsza 700zł. Czy te pismo, które mi przysłał ma jakąś moc prawną?
  Po za tym jesteśmy w trakcie rozprawy o podział majątku m.in. mieszkanie własnościowe, z którego wyprowadziłam się przed 2 miesiącami, a mój były mąż wymienił mi zamki w mieszkaniu, utrudniając mi tym samym dostęp do mojej własności. Proszę o pomoc. Co mogę zrobić w tej sprawie, bo czuję się bezradna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.