Zmiana imienia i nazwiska

Każda osoba posiada przypisane do niej imię i nazwisko. Bywają jednak sytuacje, w których dzięki procedurom administracyjnym można dokonać jego zmiany.

Zmiana jedynie z ważnych powodów

Zmiany można dokonać jedynie wtedy, gdy istnieją ku temu uzasadnione przesłanki. Nie jest to jednak zamknięty zbiór, który nie podlega żadnej dyskusji. Każda sprawa jest bowiem indywidualna i należy jej się przyjrzeć jednostkowo.

Według oficjalnie funkcjonujących przepisów zmianie mogą ulec imiona i nazwiska w poniższych sytuacjach:

 1. gdy imię lub nazwisko jest powszechnie uważane za obraźliwe,
 2. gdy imię lub nazwisko nie jest jednakie z tym używanym,
 3. w przypadku, gdy zostało one zmienione bez zgody jego właściciela,
 4. gdy nazwisko i imię używane w kraju posiadania obywatelstwa różni się od tego używanego do tej pory w Polsce,
 5. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego lub przeprowadzanie rozprawy rozwodowej,
 6. w przypadku unieważnienia związku małżeńskiego,
 7. w przypadku ustalenia ojcostwa lub pochodzenia małoletniego.
Nazwisko nie na cześć bohatera

Wśród chętnych do zmiany swoich danych są również osoby, które chciałyby nosić imię bądź nazwisko osób, które odniosły sukcesy w kulturze, nauce, polityce, czy też na polach bitwy, wierząc, że przyniesie im ono powodzenie w życiu.

Niestety nie jest to wystarczający powód. Jeśli osoba składająca wniosek o zmianę nazwiska wskaże jako swoje przyszłe nazwisko, należące do kogoś zasłużonego, będzie zmuszona albo wskazać istotny powód takiej zmiany, albo znaleźć w swoim drzewie genealogicznym członka rodziny o tymże nazwisku.

Wniosek o zmianę danych

Cała procedura związana ze zmianą imienia i nazwiska rozpoczyna się od złożenia wniosku przez zainteresowanego do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy, konsula w przypadku cudzoziemców, który zobligowany jest przekazać dokument właściwemu organowi. Jeżeli procedura dotyczy dziecka to wszelkich niezbędnych formalności musi dopełnić jego przedstawiciel ustawowy.

We wniosku muszą zostać zawarte następujące informacje, takie jak:

 1. dane osobowe wnioskodawcy (imię bądź imiona oraz panieńskie nazwisko),
 2. PESEL (o ile został nadany),
 3. nowe dane osobowe, o które wnioskuje składający wniosek,
 4. adres zamieszkania,
 5. szczegółowe wyjaśnienie powodu chęci dokonania zmiany imienia lub nazwiska,
 6. oświadczenie potwierdzające fakt, że to pierwszy i jedyny wniosek o dokonanie zmiany imienia i nazwiska.
Zmiany nazwiska wynikające z zawarcia związku małżeńskiego

Przed wstąpieniem w związek małżeński lub tuż po nim, każda ze stron musi podjąć decyzję na temat tego, które z dwóch nazwisk będzie chciał przyjąć. W Polsce najczęściej stosuje się jedną z trzech dostępnych opcji:

 1. oboje małżonkowie przyjmują to samo nazwisko, którym do tej pory posługiwała się jedna ze stron (zazwyczaj mężczyzna),
 2. strony pozostają przy swoich nazwiskach rodowych,
 3. oboje mają możliwość dołączenia do swojego dotychczasowego nazwiska, nazwiska małżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.