Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to zespół norm, które regulują osobiste, majątkowe i wynikające z przysposobienia, opieki czy kurateli stosunki pomiędzy małżonkami, krewnymi oraz osobami trzecimi. Przedmiotem tego prawa jest istnienie i funkcjonowanie rodziny.

Prawo rodzinne

W Polsce wszystkie kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy z lutego 1964 roku (wielokrotnie nowelizowany), a także Kodeks cywilny i szczegółowe ustawy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi źródło prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim i zarazem uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawowymi założeniami zawartymi w tych dwóch aktach prawnych są:

  1. Zasada równości małżonków.
  2. Zasada trwałości małżeństwa.
  3. Zasada zabezpieczenia losów dzieci.
  4. Zasada równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi zrodzonymi w małżeństwie.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy normuje także m.in.:

  • instytucję separacji,
  • przepisy o usposobieniu,
  • konkordatowe formy zawarcia małżeństwa,
  • wybór nazwisk noszonych przed zawarciem związku małżeńskiego,
  • zakaz stosowania kar cielesnych przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.

Własne uregulowanie praw rodzinnych posiada również Traktat konstytucyjny UE. W rozdziale II tego traktatu zostało zawarte prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, prawa dziecka, ochrona życia rodzinnego i zawodowego, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, a także zakaz dyskryminacji i prawo do różnorodności kulturowej, religijnej oraz językowej. Prawa te zostały znacząco rozwinięte, również z punktu widzenia teorii praw człowieka.

Prawo rodzinne zaczęło istnieć w XVIII wieku. Wtedy to bowiem państwo po raz pierwszy podjęło się ingerencji w stosunki rodzinne. Jednym z aktów normujących prawo rodzinne był Kodeks Napoleona. Zawarto w nim dyrektywy władzy ojcowskiej (ojciec miał prawo do tzw. karcenia domowego). Wiek XIX wprowadził sankcje przeciwko nadużywaniu tej władzy i karcenia dzieci. Wprowadzone wówczas ABGB (Powszechny kodeks obywatelski) i BGB (ogólnoniemiecki kodeks cywilny) umożliwiły dzieciom prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Dzisiejsze prawo rodzinne (familijne) normuje powiązania społeczne wynikające z małżeństwa (np. stosunki majątkowe miedzy małżonkami lub powstające w wyniku zawarcia małżeństwa,), zależności miedzy rodzicami a dziećmi oraz te wynikające z pokrewieństwa oraz opieki.

Podstawowymi pojęciami związanymi z prawem rodzinnym są: małżeństwo, opieka, kuratela, przysposobienie, pokrewieństwo, władza rodzicielska, powinowactwo i obowiązek alimentacyjny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>