Słownik terminów

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe jest jedną, obok testamentowego, z form dziedziczenia. Odbywa się na podstawie przepisów prawa spadkowego ujętych w kodeksie cywilnym w przypadku, gdy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu, lub gdy go sporządził, jednak z jego treścią nie zgadzają się osoby, którym dziedziczenie przysługuje na mocy ustawy.

Czytaj dalej

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Nabycie ruchomości lub nieruchomości poprzez zasiedzenie nadal nie jest dziś rzadkością. Czym jest zasiedzenie, jakie jego formy odróżniamy oraz jakie przedmioty wchodzą do takiego prawa?

Czytaj dalej

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jeśli zamierzamy zmienić sposób użytkowania lokalu budowlanego, należy zgłosić to do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgłoszenia takiego dokonać można podczas wizyty w urzędzie, listownie, lub elektronicznie.

Czytaj dalej

Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania jest to wyznaczony na podstawie przepisów prawnych teren, na który oddziałuje okoliczny zakład lub obiekt. Właściciel tego terenu może domagać się wypłaty odszykowania z tego tytułu.

Czytaj dalej

Misselling

Słowo „misselling” dosłownie oznacza niewłaściwą, nietrafioną, chybioną sprzedaż. Określa ono praktyki, które mają na celu sprzedanie klientowi produktu bez względu na wszystko, nawet jeśli ten produkt jest niedopasowany do potrzeb klienta czy z gruntu zbędny. Pojęcie to jest najczęściej stosowane w odniesieniu do produktów finansowych.

Czytaj dalej

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia, zwana także umową o dożywocie, jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Przenosi ona własność nieruchomości, a w zamian nabywca zobowiązuje się do dożywotniego zapewnienia utrzymania zbywcy.

Czytaj dalej

Działalność gospodarcza

Każdy, kto prowadzi bądź planuje założyć działalność gospodarczą, powinien zapoznać się z jej definicjami. Wbrew pozorom określenie, co oznacza to pojęcie, nie jest tak proste. Różne ustawy definiują bowiem w odmienny sposób, czym jest działalność gospodarcza. Istnienie także wytłumaczenie potoczne, które bywa mylnie stosowane. Zobaczymy, co na ten temat mówi polskie prawo.

Czytaj dalej

Dywidenda

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, przeznaczona do wypłaty wspólnikom lub akcjonariuszom. Zysk netto jest tu rozumiany jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Czytaj dalej

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność rzeczy, w tym nieruchomości, jest regulowana przez art. art. 206 k.c.: „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli„.

Czytaj dalej

Testament

Testament określa, co stanie się z majątkiem spadkodawcy po jego śmierci. Najczęściej ma on formę dokumentu (sporządzonego własnoręcznie lub przez notariusza), ale istnieje też możliwość ustnego oświadczenia ostatniej woli przed określonym urzędem.

Czytaj dalej