Słownik terminów

Akt notarialny

Akt notarialny jest niezwykle ważnym dokumentem, który zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, a niekiedy warunkuje ważność określonych czynności. Mianem aktu notarialnego określa się dokument urzędowy, w którym notariusz na piśmie potwierdza dokonanie określonych czynności prawnych, np. sprzedaż nieruchomości, przyjęcie darowizny, zawarcie umowy, itd.

Czytaj dalej

Delikt

Delikt to słowo pochodzące z łaciny, oznaczające czyn niedozwolony, błąd, przewinienie. Jest to termin prawniczy, którego geneza sięga starożytnego Rzymu i tworzącego się tam prawodawstwa.

Czytaj dalej

Umowa o dzieło

W umowie o dzieło strona przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zlecający – do zapłaty za nie. Ważne, że przedmiotem umowy o dzieło, zwanej także umową rezultatu, jest efekt końcowy dzieła, a nie sam proces jego tworzenia. Przykłady to przetłumaczony artykuł, napisana książka czy stworzona strona internetowa. Efekt końcowy nie musi być […]

Czytaj dalej

Data pewna

Data pewna w prawie cywilnym oznacza urzędowe poświadczenie daty wskazanej w przedmiotowej czynności prawnej. Poświadczenie to charakteryzuje się tym, iż jest ono wiążące erga omnes – dla wszystkich,  nawet dla osób nie biorących udziału w poświadczonej czynności prawnej.

Czytaj dalej

Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe jest jedną, obok testamentowego, z form dziedziczenia. Odbywa się na podstawie przepisów prawa spadkowego ujętych w kodeksie cywilnym w przypadku, gdy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu, lub gdy go sporządził, jednak z jego treścią nie zgadzają się osoby, którym dziedziczenie przysługuje na mocy ustawy.

Czytaj dalej

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Nabycie ruchomości lub nieruchomości poprzez zasiedzenie nadal nie jest dziś rzadkością. Czym jest zasiedzenie, jakie jego formy odróżniamy oraz jakie przedmioty wchodzą do takiego prawa?

Czytaj dalej

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Jeśli zamierzamy zmienić sposób użytkowania lokalu budowlanego, należy zgłosić to do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Zgłoszenia takiego dokonać można podczas wizyty w urzędzie, listownie, lub elektronicznie.

Czytaj dalej

Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania jest to wyznaczony na podstawie przepisów prawnych teren, na który oddziałuje okoliczny zakład lub obiekt. Właściciel tego terenu może domagać się wypłaty odszykowania z tego tytułu.

Czytaj dalej

Misselling

Słowo „misselling” dosłownie oznacza niewłaściwą, nietrafioną, chybioną sprzedaż. Określa ono praktyki, które mają na celu sprzedanie klientowi produktu bez względu na wszystko, nawet jeśli ten produkt jest niedopasowany do potrzeb klienta czy z gruntu zbędny. Pojęcie to jest najczęściej stosowane w odniesieniu do produktów finansowych.

Czytaj dalej

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia, zwana także umową o dożywocie, jest szczególnym rodzajem umowy cywilnoprawnej. Przenosi ona własność nieruchomości, a w zamian nabywca zobowiązuje się do dożywotniego zapewnienia utrzymania zbywcy.

Czytaj dalej